opisz nam swoją
infrastrukturę
opowiedz o swoim
problemie
napisz
czego oczekujesz
czekaj na kontakt
od nas
napisz do nas

Regulamin - hosting

§1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady świadczenia przez P.P.U.H W&W Polak Wacław 40-639 Katowice, ul. Krótka 26/2 NIP:634-191-78-37, REGON: 273593280 usługi hostingu polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywana na nim danych usługobiorców (usługa Hostingu).

Korzystanie z usługi Hostingu warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2 Definicje

 

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi hostingu polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywania na nim danych usługobiorców (usługi Hostingu);

 

Serwis – serwis internetowy www.wwpol.com, prowadzony przez P.P.U.H W&W Polak Wacław,

 

WWPOL/Organizator – właściciel i administrator Serwisu, świadczący usługę hostingu w oparciu o niniejszy regulamin tj. – P.P.U.H W&W Polak Wacław. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krótka 26/2, (40-639)

 

Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z usługi hostingu w oparciu o Regulamin w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).

 

Przedsiębiorca – podmiot nie będący konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

 

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.

 

§3 Usługa Hostingu- Postanowienia ogólne

 

Na zasadach określonych w Regulaminie, w tym przy uwzględnieniu warunków technicznych określonych w załączniku do Regulaminu, Organizator świadczy w ramach Serwisu usługę Hostingu.

 

Skorzystanie z usługi Hostingu wymaga wypełnienia przez Użytkownika, dostępnego w Serwisie, elektronicznego formularza zamówienia i przesłania go Organizatorowi. Z chwilą otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Organizatora pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Hostingu, a Organizator zobowiązany jest do jej świadczenia Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie.

 

W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

Umowa o świadczenie usługi Hostingu zostaje zawarta na okres jednego (1) roku (okres abonamentowy), który może zostać przedłużony przez Użytkownika na poniższych zasadach oraz z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.

 

Na trzydzieści, piętnaście, siedem, trzy dni oraz jeden dzień poprzedzający dzień upływu okresu abonamentowego, a także w dniu jego upływu Organizator informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty z tytułu ewentualnego przedłużenia przez Użytkownika obowiązywania umowy o świadczenie usług Hostingu na kolejny 1-roczny okres abonamentowy. Umowa zostaje automatycznie przedłużona na ten okres w przypadku uregulowania wymaganej opłaty najpóźniej w ostatnim dniu dotychczasowego okresu abonamentowego. W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie konto Użytkownika zostaje zablokowane z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności w ciągu kolejnych 30 dni. Uregulowanie należności w tym terminie powoduje przedłużenie okresu abonamentowego o kolejny rok, licząc od dnia dokonania wpłaty. Nieuregulowanie we wskazanym terminie wymaganej należności skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

 

Organizator zobowiązuje się do aktywowania usługi Hostingu w domenie wskazanej przez Użytkownika w elektronicznym formularzu – w terminie 3 dni od dnia otrzymania płatności należnej za usługę Hostingu za okres wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia.

 

Organizator gwarantuje dostępność usługi Hostingu w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Organizator, , zobowiązany jest do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o kolejne 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw – o ile w danym okresie abonamentowym nie został już wykorzystany przysługujący Użytkownikowi limit transferu danych.

 

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usługi Hostingu Organizator ma prawo dokonywania aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usługi. Aktualizacja oprogramowania dokonywana jest na serwerze, o czym Użytkownik jest informowany pocztą elektroniczną.

 

Dane umieszczone na serwerze w ramach korzystania przez Użytkownika z usługi Hostingu są przechowywane przez Organizatora na serwerze w opłaconym przez Użytkownika okresie abonamentowym oraz przez następne 30 dni, po czym – w przypadku nie przedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie – są usuwane z serwera.

 

Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, są zapisywane w ramach kopii bezpieczeństwa (backup), które są aktualizowane jeden raz na dobę. Na serwerze przechowywana jest wyłącznie ostatnia kopia bezpieczeństwa, zawierająca wyłącznie te dane, które znajdowały się na serwerze w chwili jej sporządzenia. Pozostałe dane ulegają automatycznie usunięciu z serwera.
Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym przez Organizatora serwerze – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego ewentualnych klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

– naruszających cudze prawa własności intelektualnej,

– godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Organizatora oraz Serwisu,

– mających charakter pornograficzny,

– innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami,

a także treści reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu.

 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi Hostingu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym praw innych Użytkowników.

 

Spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi Hostingu rozpoznawane są przed sądem właściwym dla siedziby WWPOL.

 

Organizatorowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi Hostingu na podmioty trzecie.

 

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera

 

§4 Płatności

 

Korzystanie z usługi Hostingu jest odpłatne. Wysokość opłaty z tego tytułu jest określona w zamówieniu.

 

Wpłaty należności z tytułu świadczenia usługi Hostingu dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Organizatora (link – rachunek bankowy Organizatora). Faktury VAT z tego tytułu wystawiane są z uwzględnieniem danych Użytkownika podanych w Panelu Użytkownika Serwisu.

 

Organizator umożliwia dokonywania płatności poprzez system elektroniczny system payu.pl.

 

Wszystkie koszty za dokonywane opłaty ponosi zamawiający.

 

§5 Odpowiedzialność Użytkownika i Organizatora

 

Naruszenie zakazu umieszczania na serwerze bezprawnych treści skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych na serwerze Organizatorowi przysługuje prawo uniemożliwienia do nich dostępu lub ich usunięcia oraz – w przypadku zawinionego naruszenia przez Użytkownika powyższego zakazu – wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

– utrudnienia w korzystaniu z usługi Hostingu spowodowane wadliwym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Użytkownika lub jego klientów, a także działaniami osób trzecich lub siły wyższej,

– umieszczanie w Serwisie bezprawnych treści przez Użytkownika, jego klientów lub inne osoby trzecie,

– szkody spowodowane działaniami Użytkownika lub jego klientów w związku z korzystaniem z usługi Hostingu, a stanowiącymi okoliczność, za której powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

– brak dostępu do danych usuniętych w związku z wykonaniem kolejnych kopii bezpieczeństwa w ramach świadczenia usługi Hostingu.

 

Całkowita odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ogranicza się do wysokości ostatniej uiszczonej przez Użytkownika opłaty rocznej z tytułu świadczenia tej usługi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usługi Hostingu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 

§6 Polityka Prywatności

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WWPOL natomiast administratorem danych osobowych umieszczanych przez Użytkownika na serwerze w oparciu o niniejszy regulamin jest Użytkownik.

 

Użytkownicy zawierając umowę o świadczenie Usług z WWPOL powierzają WWPOL do przetwarzania dane osobowe umieszczane przez siebie na serwerze w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.

 

WWPOL zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

 

WWPOL stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://www.wwpol.coml/polityka-prywatnosci

 

§7 Reklamacje

 

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia usługi Hostingu.

 

Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy Organizatora bok@wwpol.com

 

Organizator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 90 dni. Informację na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Organizator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mailowy.

 

§8 Zmiany Regulaminu.

 

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

 

Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez ponoszenia dodatkowych opłat. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu:

– po zakończeniu świadczenia Usług opłaconych przez Użytkownika gdy Użytkownik uiścił opłatę;

– z momentem wejścia w życie tych zmian – w pozostałych przypadkach.

 

Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres WWPOL. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej WWPOL może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej.

 

W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa w niniejszym paragrafie przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu.

 

Umowa o świadczenie usługi Hostingu zawierana jest w języku polskim.

 

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

 

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.